Serwisant

Zmiany w programie Serwisant

Zmiany w programie Serwisant

Wersja 6.7.3

USPRAWNIENIA
- Dodano wyszukanie po nr NIP dla list terminali i kart SIM
- Zmieniono nr wiodący przy przypisaniu z nr telefonu na nr karty SIM.
- Po przypisaniu widoczny jest nie tylko nr karty SIM, ale też nr telefonu i status karty SIM.
- Z poziomu okna edycji danych kasy i terminala można podejrzeć i poprawić dane karty SIM.

POPRAWKI
- Poprawka przycisku nowej wersji formie Start (Home). Zawsze przechodził do zamówień zamiast pobierać program przy aktywnym eAbonamencie.
- Poprawka usuwająca blokowanie pól edycyjnych w Kreatorze rejestracji przy logowaniu do programu.

Wersja 6.7.2

USPRAWNIENIA
- Wprowadzono dodatkowe pole w kartach SIM – numer karty SIM.

POPRAWKI
- Przywrócono działanie przycisku „Wycofaj przegląd” na liście wykonanych przeglądów.
- Zablokowano możliwość wybrania nieoznaczonego, pustego pola wyboru trybu wykonania przeglądu.

Wersja 6.7.1

NOWE FUNKCJE
- Kartoteka kart SIM
- Kartoteka terminali płatniczych (PLUS)
- Kartoteka operatorów GSM
- Kartoteka modeli terminali płatniczych (PLUS)
- Kartoteka agentów rozliczeniowych (PLUS)
- Możliwość przypisania kart SIM do kas fiskalnych on-line
- Możliwość przypisanie kart SIM do terminali płatniczych (PLUS)

USPRAWNIENIA
- Wprowadzono podpowiedź jak wydrukować "Protokół z odczytu" bez danych. Do ręcznego wypełnienia.

POPRAWKI
- Poprawiono czytelność programu w trybie hi-resolution
- Poprawiono ekspert API do Novitus - likwidacja kasy - przyczyna dokonania odczytu.
- Scalono bazę danych głównych i bazę numeracji.
- Wycofanie przeglądu okresowego aktualizuje też pole trybu wykonania następnego przeglądu.
- Brak wczytywania adresu serwisu w oknie.
- Aktualizacja instalacji kasy - data fiskalizacji zmienia się wraz z datą instalacji.
- Poprawka w wydruku obowiązkowych przeglądów technicznych - lista urzędów skarbowych aktualizuje się po zmianie parametrów.

Wersja 6.6.5

- Przywrócono wgląd we wcześniejsze dane nt. protokołów z odczytu.

POPRAWKI
- Poprawiono stronę kodową (polskich znaków) danych RZS wysyłanych protokołem REST (dane wysyłane protokołem HTTPS miały poprawne kodowanie polskich znaków)
- Usunięto błąd w inicjacji daty przy eksporcie danych przez API Novitusa, Elzab oraz Emar.
- inne poprawki.

 Wersja 6.6.4

- Wprowadzono zmiany do przesyłania danych do systemu RZS. Nowa metoda zawiera.
  - bezpośrednie wysyłanie Likwidacji kasy (bez pośrednictwa zleceń z usługa specjalną).
  - możliwość wysyłania pojedynczej kasy oraz zaznaczonej grupy kas (zaznaczanie z przytrzymanym klawiszem Ctrl lub Shift)
  dodatkowo
  - uporządkowano tabele kas.
  - wprowadzono podgląd pozycji do zleceń w interwencji serwisu.
  - formatowania JSON w okienku podglądu danych do wysyłki RZS (JSON).
- Wprowadzono zakładkę likwidacja na ekranie wyboru producenta eksportu danych.

POPRAWKI
  - Eliminacja błędu występującego przy zapisie danych podatnika i miejsca instalacji.
  - Poprawka do zleceń urządzeń - w historii zleceń pojawiały się tylko niezamknięte zlecenia, po zamknięciu zlecenia znikały z historii.
  - Poprawka zapamiętywania dni tygodnia, w których miejsce instalacji kasy jest czynne.
  - Inne poprawki.

Wersja 6.6.3

POPRAWKI
- Eliminacja błędu przy otwarciu okna kreatora rejestracji.
- Usunięciu błędu skalowania etykiet w dwóch oknach.

Wersja 6.6.2

POPRAWKI
- Uporządkowanie ścieżki kursora w zakładce Osoba fizyczna - dane zamieszkania.
- Usunięcie problemu z wydrukiem z zakładki "Inne zawiadomienia".
- Przywrócenie autonumeracji kodu miejsca instalacji (po włączeniu tej funkcji w Preferencjach).
- Przywrócono wizualizację zmiany miejsca instalacji w oknie "Zmiana miejsca instalacji kasy".
- Wprowadzono nową wersję Fast Report - producent naprawił błąd w którym na drukarce z duplexem dwie kopie dokumentu drukowały się na dwóch stronach jednej kartki.

Wersja 6.6.1

- zmiana wprowadzania protokołów z odczytu pamięci fiskalnej
  - dodatkowa tabela protokołów z odczytu pamięci fiskalnej,
  - wybór protokołu do wydruku,
  - sumowanie z poszczególnych matryc bez konieczności zapisu,
  - przycisk wpisujący podatnika / właściciela kasy jako podpisującego protokół,
  - naprawa osieroconych danych szczegółów.
- wprowadzenie alternatywnej metody pobierania danych z GUS, bezpośredniej zamiast wykorzystania serwera pośredniczącego.
- zmiany we wzorcach wydruku zleceń kas i urządzeń – wprowadzenie daty (i godziny w przypadku kas) do pokwitowań.
- zabezpieczenie przed brakiem domyślnych wzorców (dla wydruków kas, zleceń kas, zleceń urządzeń).

Wersja 6.5.7

POPRAWKI
- Eliminacja błędu "grid index out of range" występującego przy specyficznych danych w tabelach zleceń kas oraz innych urządzeń.
- Stabilizacja wystawiania protokołu z odczytu kasy fiskalnej.
- Pytanie przed usunięciem stawki VAT.
- Pomniejsze poprawki.

Wersja 6.5.6

POPRAWKI
- Wprowadzanie nowej VAT za pomocą osobnego okna.
- Wyeliminowano komunikat błędu przy zapisie nowego producenta
- Poprawiono działanie komponentu edycji daty.
- Dodano dodatkową opcję w wymianach seryjnych - częstotliwości przeglądów kas.
- Poprawiono wybór okresu na początku roku w "Wydruki dodatkowe".
- Pomniejsze poprawki

Wersja 6.5.5

POPRAWKI
- Wyeliminowano problem znikania elementów przyniesionych z kasą przy zleceniu kas.
- Wyeliminowano błąd niezgodności typu parametru przy zleceniu kas.
- Wykonano obejście błędu 1 sekundy - Przegląd wykonany pierwszego dnia miesiąca pojawiał się na wydrukach zestawianie przeglądu za miesiąc poprzedzający.
- Poprawka przeliczania VAT i wartości brutto w pozycjach do zlecenia.
- Poprawka zapisu wartości zlecenia po wypełnieniu pozycji do zleceń.
- Poprawka błędu braku wartości dla wmDoKS.
- Poprawka przypisywania błędnego numeru legitymacji przy protokole odczytu.
- Zmiana grubości linii dla wydruków zlecenia i protokołu z przeglądu kasy.
- Dodano kolumnę Producent w Tabeli kas.

Wersja 6.5.4

POPRAWKI
- W historii przeglądów klawisz "Wykonaj przegląd" pozostaje aktywny gdy kasa nie ma jeszcze przeglądu
- Naprawiono błąd przy dodawaniu / poprawianiu urządzenia niefiskalnego.
- Wyeliminowano bład "fqPozDoZlecenia: Field 'pzlIDTowaru' not found" w pozycjach do zleceń
- Wyeliminowano bład "fqPozDoZlecenia: Field 'zlRabat' not found" w pozycjach do zleceń.
- Naprawiono wykonywanie przeglądu okresowego kasy przy okazji zlecenia.
- Naprawiono wykonywanie fiskalizacji kasy przy okazji zlecenia.
- Naprawiono wykonywanie wymiany pamięci fiskalnej kasy przy okazji zlecenia.
- Poprawiono zamianę częstotliwości przeglądu w kasach - zmiana wykonana za pomocą strzałek nie zapisywała się.
- Zmieniono sposób sortowania dat w tabelach - przy sortowaniu od najnowszej daty, daty puste pozostają na końcu.

Wersja 6.5.3

POPRAWKI
- Naprawiono zapamiętywanie sortowanej kolumny w tabelach kas.
- Wyeliminowano błędy EAccessViolation zamykaniu programu.

- Poprawiono wyliczanie okresu gwarancyjnego kasy przy zleceniach.
- Poprawiono wykazywanie okresu gwarancyjnego kasy na wydrukach zleceń
- Przywrócono tabelkę liczników na wydrukach zleceń.
- Zlikwidowano błąd przy likwidacji kasy z poziomu zlecenia naprawy.
- Poprawiono wyświetlanie w danych książki serwisowej przy zleceniach kas.

Wersja 6.5.2

POPRAWKI
- Poprawiono problem z dodawaniem nowej legitymacji dla serwisanta.
- Wyeliminowano błędy podczas próby wprowadzenia nowej kasy na wyfiltrowanej tabeli kas.
- Poprawiono wymiany serwisantów w wymianach seryjnych.
- Usprawniono przywrócenie domyślnych szablonów dla wzorców w formacie *.rtf dla "Inne zawiadomienia".
- Poprawki przy wybieraniu producenta i kasy przy wprowadzaniu nowej lub poprawianiu istniejącej kasy.
- Wprowadzono zaokrąglenia kwot PTU dla poszczególnych stawek w matrycy VAT przy protokole z odczytu pamięci fiskalnej.
- Wyeliminowano błąd „Bookmark is not found” w oknie Wydruki kas.
- Poprawki w szablonach.


Wersja 6.5.1

NOWE FUNKCJE
- Zmieniono manifest programu oraz grafiki z png na svg - poprawia to czytelność programu zwłaszcza przy przy pracy ze zmienioną skalą we ustawieniach ekranu Windows.
- Zmiana manifestu programu, czytelne wyświetlanie programu przy ustawieniu skali ekranu na wyższy niż 100%.
- Zmieniono system dostępu do baz danych
- Odświeżono niemal wszystkie raporty / wzorce wydruków formularzy i tabel.
- Wprowadzono nowy wzorzec dla protokołu przeglądu - obecnie jest:
  - zlecenie przeglądu - drukowane przed wykonaniem przeglądu,
  - protokół z przeglądu - drukowany po wpisaniu protokołu do Serwisanta.  
- Przebudowano okno zleceń dla kas i i zleceń innych urządzeń.
- Przebudowano filtrowanie tabeli kas, tabeli urządzeń, uproszczono wyszukiwanie wszystkich tabel.
- Wprowadzono filtrowanie kas po rodzaju kasy:
  - kopia papierowa,
  - kopia elektroniczna,
  - kasa on-line.
- Filtrowanie kas po serwisancie można wykonać po serwisancie instalującym lub przypisanym do przeglądów okresowych"
- Wprowadzono wyszukiwanie po modelach urządzeń.
- Wprowadzono zewnętrzny program do aktualizacji bazy danych i naprawy kompaktowania.
- Przebudowano część okien zwiększając wielkość czcionki z 8 na 10p

POPRAWKI
- Poprawiono wyświetlanie tabel w Windows 11.
- Przywrócono sprawdzenie wersji Serwisanta.
- Poprawiono edycję i dodawanie urządzeń z poziomu zlecenia.
- Poprawiono błąd bezwzględnego zakończenia programy po dwukliknięciu ikony programu w lewym górnym rogu.

Wersja 6.4.3

POWRÓT FUNKCJI
Wydruk zgłoszenia serwisu dla wielu zaznaczonych kas.

POPRAWKI
Naprawa działania zakładki "Wylicz koniec".
Przywrócono dodawanie załączników pdf przy wysyłce wydruków pocztą elektroniczną.
Poprawiono niestabilne działanie tabel przy odkrywaniu i ukrywaniu kolumn.

Mniejsze poprawki.

Wersja 6.4.2

Poprawka błędów w jednym z nowych raportów.

Wersja 6.4.1 - data wersji 31.05.2020

Nowe wzorce wydruku dla:
  - zgłoszenie serwisu,
  - zgłoszenie podatnika,
  - wniosek o wyrejestrowanie,
  - protokół z odczytu.
zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Zmodyfikowano wzór raportu z przeglądów dla Urzędu Skarbowego.
Umożliwia pominięcie kas on-line na raporcie.

Na listach kas wprowadzono kolumnę "Branża" co umożliwia sortowanie po branży.

Na liście modeli kas dodano kolumnę "Rodzaj kasy"

Wprowadzono możliwość usunięcia adresu zamieszkania w danych firmy/podatnika.


Wersja 6.3.1 - data wersji 01.07.2019

NOWA FUNKCJA
Wykaz obowiązkowych przeglądów uwzględniający datę poprzedniego przeglądu.

NOWA FUNKCJA
Z zakładki pozwalającej zarządzać zmianą VAT można wysyłać masowe smsy do zaznaczonych kas.  
Zmieniono zakres filtrowania. Obecnie filtrowanie kas do zmiany matryc można łączyć z filtrowaniem ogólnym.

NOWA OPCJA
By zadowolić wszelkie interpretacje wprowadzono wybór opcji dla "Łączna sprzedaż PTU"
Można wybrać czy program ma tam sumować kwoty netto czy brutto.

Inne poprawki

Wersja 6.3.0 - data wersji 01.07.2019

NOWA FUNKCJA

Zakładka pozwalająca zarządzać wymianą matryc VAT.
Nowe pola
  - kasa przeznaczona do wymiany matrycy
  - data prognozowanej (umówionej zmiany)
  - kasa ze zmienioną matrycą
  - data przeprogramowania matrycy

Polecenia które pozwalają na zmianę wielu zaznaczonych w tabeli kas.

NOWA FUNKCJA

Nowe pole filtrowania kas
  - nr telefonu podatnika
  - nr telefonu miejsca instalacji
  - nr NIP podatnika
  - Uwagi
Aby wyszukiwarka uwzględniała odpowiednie pola w wynikach filtrowania muszą one zostać włączone w Preferencje -->  Ogólne

NOWA FUNKCJA

Możliwość zaznaczania - pole "Zaznaczona" - kas podwójnym kliknięciem oraz spacją

POPRAWKI

Poprawiono zaznaczanie kas – w niektórych konfiguracjach tabela wpadała w niekontrolowane migotanie
Poprawiono wyliczenia posumowania Łączna sprzedaż PTU – powrócono do wyliczeń sumy netto, bez podatku VAT.
Zmieniono manifest programu – powinien lepiej skalować czcionkę w starszych systemach Windows przy rozmiarach czcionki wyższych niż 100%
Maile wysyłane z okna "Wydruki" dochodzą do celu czytelne.

Wersja 6.2.5

Dodano opcję wyboru zakresu raportów - Tylko obowiązkowe przeglądy techniczne / Wszystkie przeglądy dla wykazu miesięcznego przeglądów
Dodano pole nr fabrycznego kasy dla wykazu miesięcznego przeglądów
Dodano możliwość wydruku raportów dla pojedynczych urzędów skarbowych
Jeżeli przy danym przeglądzie kasy nie został zapisany nr ewidencyjny to do wykazu miesięcznych przeglądów pobierany jest z kartoteki kasy.

Wersja 6.2.4

NOWA FUNKCJA
Raport będący wykazem wykonanych obowiązkowych przeglądów.
Dla miesiąca poprzedzającego tworzony dwoma kliknięciami
Raport z podziałem na Urzędy Skarbowe Podatników i niezbędnym choć minimalnym zestawem pól.

POPRAWKI
Modyfikacje eksportu do ELZAB EKKR
Modyfikacje API Novitus.

Wersja 6.2.3

NOWA FUNKCJA
Dodano Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas
Dodano pole "Rodzaj kasy" w modelach kas.
  - Kasa z papierowym zapisem kopii.
  - Kasa z elektronicznym zapisem kopii
  - Kasa on-line
Dodano pola "Powód instalacji kasy" oraz "Kasa rezerwowa" do API Novitusa (API v 1.02).
Zmodyfikowano wymiany seryjne. Można dokonać seryjnej wymiany częstotliwości przeglądów i aktualizacji dat następnego przeglądu.
Inne poprawki.

Wersja 6.2.2
NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość zapamiętania adresu zamieszkania dla Serwisu będącego osobą fizyczną.
Zmodyfikowano wzorzec protokołu odczytu z pamięci fiskalnej. W przypadku podatnika i/lub serwisu będącego osobą fizyczną wstawiane są dane adresu zamieszkania.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano i wdrożono nowy wzór Zgłoszenia danych dotyczących kasy przez serwis. Dwa rodzaje: pionowy i poziomy.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano i wdrożono nowy wzór Zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika. Dwa rodzaje: pionowy i poziomy.
Obie wersje protokołów obsługują odmienne rodzaje danych dla podatnika/serwisu będącego osobą fizyczną.

POPRAWKI
Zmieniono obliczanie sum sprzedaży PTU na protokole. Obecnie jest obliczana razem z kwotą PTU (brutto).
Naprawiono zerujący się czas inicjalizacji fiskalnej kasy.
Wprowadzono dwa dodatkowe pola przy inicjalizacji kasy: Powód instalacji i Kasa rezerwowa. Wykorzystywane przy Zgłoszeniu danych dotyczących kasy przez podatnika.

Wersja 6.2.1

Poprawki we wzorcu protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość obliczenia podsumowania dla szczegółowych wyliczeń sprzedaży i naliczonego podatku VAT dla protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Wersja 6.2.0

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość zapamiętania adresu zamieszkania dla Podatnika będącego osobą fizyczną.
NOWA FUNKCJA
Wprowadzono ewidencję protokołów z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano możliwość generowania protokołów odczytu zawartości pamięci fiskalnej wg Rozporządzenia z 2019 roku
NOWA FUNKCJA
Zaprojektowano oraz wdrożono nowy wzorzec wydruku dla protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
 

Wersja 6.1.0

NOWA FUNKCJA

Wprowadzono możliwość dodawania i usuwania branż z bazy.
W oknie Lista kas wprowadzono możliwość filtrowania urządzeń fiskalnych po branży.
Pozwoli to selekcjonować kasy, które muszą być wymienione na kasy online.

NOWA FUNKCJA

Wprowadzono możliwość zgłoszeń do Extranetu Novitus S.A. za pomocą API.
Z poziomu Serwisanta można wysłać:
  - Zgłoszenie rejestracji urządzenia.
  - Zgłoszenie przeglądu okresowego.
  - Zgłoszenia naprawy urządzenia
  - Likwidację urządzenia.
Wysyłać można pojedyncze kasy, zaznaczone grupy lub całość wyselekcjonowanej wg. dat tabeli.

Poprawiono działanie funkcji Wymiany seryjne --> zmiana częstotliwości przeglądów kas.
Po zaznaczeniu "Uaktualnij datę następnego przeglądu" może służyć do wyregulowania dat następnego przeglądu w przypadku gdy wadliwie działający komponent w jednej z wersji 5.7 ustawił niepoprawną.

Wersja 6.0.1

Dodano okno "Uwagi" na liście urządzeń.

Poprawiono skalowanie czcionki w starszych wersjach Windows gdy wielkość liter jest ustawiona na więcej niż 100%

Poprawioną "Tą licencję..." na "Tę licencję...:


Wersja 6.0.0

Unowocześniono i odświeżono interfejs użytkownika wprowadzając jednolite czytelne ikony zgodne z Windows 10.

NOWA FUNKCJA

Wprowadzono możliwość wysyłania smsów do klientów za pomocą SMS API.

Funkcja umożliwiające wysyłanie smsów do klientów z poziomu tabeli kas.
Dostępnych 9 wzorców – szablonów sms.

Funkcja umożliwiające wysyłanie smsów do klientów z poziomu tabeli Urządzeń.
Dostępne 3 wzorce – szablony sms.

Funkcja umożliwiające wysyłanie smsów do klientów z poziomu tabeli zleceń kas.
Dostępnych 6 wzorców – szablonów sms.

Funkcja umożliwiające wysyłanie smsów do klientów z poziomu tabeli zleceń urządzeń.
Dostępnych 4 wzorce – szablony sms.

Dodano edytor wzorców sms z możliwością wstawiania pól z bazy danych za pomocą listy wyboru.

Szereg poprawek do programu.


Wersja 5.9.2

NOWA FUNKCJA
Dodano protokół HTTPS (obok REST API) do wysyłek danych za pomocą API RZS.
Wg testów wyeliminowało to problemy negocjacją protokołu szyfrowania z serwerm POSNET
Dodano też przycisk pozwalający przetestować API już z poziomu ustawiania parametrów.

NOWA FUNKCJA
Dodano okno uwagi w Tabeli Kas

Dodano parametry kopiowania danych Podatnika z API GUSu
Opcja traktowanie Nazwy skróconej jako Kodu firmy
Opcja nadpisywanie telefonu
Opcja usuwania z nazw ulic przedrostka "ul."
Opcja usuwania z nazw ulic przedrostka "al." i "pl."

Uszczegółowiono dane dotyczące licencji i eAbonamentu w Zarządzaniu Licencjami

Wyeliminowano problem z obcinaniem tekstu w oknie Uwagi w kasach.

 

Wersja 5.9.1

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono mechanizm wczytywania danych firmy z bazy REGON na podstawie numeru NIP.
Funkcja ta w znaczny sposób przyśpiesza wprowadzanie danych firmy.
Funkcja ta jest dostępna tylko przy aktywnym abonamencie na bezpłatne aktualizacje.

NOWA FUNKCJA
Możliwość zmiany kasy w otwartym okienku "Dodatki". Np "Wykonane przeglądy".

NOWA FUNKCJA

W polu statusu jest informacja o statusie licencji.
W zależności od rodzaju licencji podawane są informacje o ilości dni do wygaśnięcia licencji lub wygaśnięcia abonamentu na bezpłatne aktualizacje.

Wymiana kontrolek odpowiadających za wprowadzanie daty.
Poprawiło to i uwolniło od błędów wprowadzanie daty ręczne i problemy z zapisem dat.

Ujednolicono wygląd listy kas i listy innych urządzeń.

Dopisanie/wykreślenie serwisanta poprzez klikanie na "ptaszka" przy liście serwisantów odbywa się na wartościach domyślnych bez wywoływania okna dialogowego.

Poprawiono zachowanie się daty w oknie "Popraw daty przeglądu" z listy wykonanych przeglądów.

Inne dostrzeżone błędy.

 

Wersja 5.8.2

Poprawki zgłoszonych błędów

 

Wersja 5.8.1

Zmiany w programie Serwisant

NOWA FUNKCJA
Eksport do Excel (*.XLS) z tabel
- Tabeli kas
- Tabeli kas do przeglądu
- Tabeli urządzeń (PLUS)
- Tabeli urządzeń do przeglądu (PLUS)
- Tabeli podatników

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono mechanizm wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną. Na dzień dzisiejszy (w tej wersji) dostępna jedynie w oknie "Wydruki"
Można wysyłać e-maile czystym tekstem z wygenerowaną z szablonów informacją i wydrukiem jako załącznikiem pdf.
Funkcja w następnych wersjach będzie rozwijana i poszerzona o możliwość wysyłania maili seryjnie jak i w z edytorem HTML.

Zaktualizowano generator wydruków FastReport do wersji 5.x

Wprowadzono nowe formaty eksportów. Obecnie każdy wydruk można eksportować do 13 formatów:
 - Portable Document Format (pdf)
 - Rich Text Format (rtf)
 - MS Excel 2003 (xls)
 - HTML (html)
 - Arkusz OpenDocument - Libre/Open Office (ods)
 - Tekst OpenDocument - Libre/Open Office (odt)
 - Comma-separated values (csv)
 - HTML wersja 4 (html4)
 - HTML wersja 5 (html5)
 - MS Word 2007 (docx)
 - MS Excel 2007 (xlsx)
 - MS Power Point 2007 (pptx)
 - Czysty tekst (txt)

Dodano pole daty ostatnio wykonywanego przeglądu pobierane z historii kas w protokole przeglądu wykonywanym seryjnie dla wielu kas.

Poprawki w generowaniu właściwej ilości kas przy seryjnym druku protokołów przeglądu kas.

Poprawki w automatycznym wyliczaniu następnego przeglądu z przeglądu poprzedniego.

Dodano możliwość podania imienia i nazwiska do loginu - obsługi programu. Imię i nazwisko występuje w podpisie wiadomości e-mail.

Okno "O programie" rozpoznaje poprawnie najnowsze systemy operacyjne (Windows 10, Windows Serwer 2012/2016 itp)

Eliminacja znalezionych błędów.

 

Wersja 5.7.6

Poprawiono przypisanie serwisanta do wydruku protokołu przeglądu.

Zmiana systemu wyliczenia następnego przeglądu dla urządzeń fiskalnych
W zakładce "Ogólne" w Preferencjach pojawiła się nowa opcja, która determinuje sposób wyliczania automatycznego przez program.
Wyliczenia mogą być przeprowadzane:

  • Z daty ostatnio wykonanego przeglądu.
  • Z daty ostatniego przeglądu, lecz jeżeli nie było dotychczas żadnego przeglądu to program użyje daty fiskalizacji.
  • Z daty przeglądu lub daty fiskalizacji w zależności, która z dat jest późniejsza.

Ostatnia opcja jest opcją domyślną
Z racji powyższych zmian zmieniły się również okna, w których odbywa się wprowadzanie danych związanych z przeglądami.

Poprawiono szybkość poruszania się po Tabeli kas

Zlikwidowano zakładkę poprawiania podmiotu i miejsca instalacji na rzecz jednego przycisku w prawym narożniku okienek z danymi.

Inne drobne poprawki.

wersja 5.7.5

NOWA FUNKCJA
Możliwość wyboru serwisanta podpisującego zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Na formularzu nowego/edycji zlecenia dla kas dodano pole Nr Ewidencyjnego dla kasy.

Poprawiono błędy
Wysyłka do Novitusa - AV oraz prośba o wpisanie Novitus ID.
Problem wyboru serwisanta do przeglądu przy wydrukach.
Problemy ze zmianą miejsca instalacji kasy.
Nieadekwatnie szeroki zakres wydruku zbiorczego dla Posnet.
Poprawki instalatora - przywrócenie ekranu wyboru folderu instalacji.

wersja 5.7.4

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość wstawienia na wzorce wydruku kodu kreskowego.

Przywrócenie ikon eksportu do pdf i innych eksportów z okna podglądu.

Przywrócenie wyłączonego transferu danych systemem RZS API

wersja 5.7.3

Naprawa problemu z wyświetlaniem formularza likwidacji kasy.

Zmiana domyślnego widoku wyświetlania tabeli kas z kas do przeglądu na tabelę wszystkich kas

wersja 5.7.2

NOWA FUNKCJA
Jeden program instalacyjny Serwisant - od tej wersji jest jeden program, a o jego funkcjonalności decyduje licencja (kod aktywacyjny).

NOWA FUNKCJA
Możliwość seryjnego drukowania protokołów przeglądów dla zaznaczonych wcześniej kas.

NOWA FUNKCJA
Wydruk "Karta kasy" z opcją historii przeglądów kasy wygenerowaną z programu Serwisant.

NOWA FUNKCJA
W tabeli zleceń można wyszukiwać zlecenia po numerze zlecenia.

NOWA FUNKCJA
W zleceniu można poprawić numer zlecenia łącznie z rokiem, przez który jest „łamany”. Dzięki temu można uzupełniać zlecenia historyczne.

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość usunięcia spacji z numeru seryjnego i numeru unikatowego kasy podczas transferu danych do producenta dla eksportów do ELZAB, Posnet, Novitus, oraz API RZS (Datecs, EDATA, Torell). Spacja jest usuwana dla danych eksportowanych – w tabeli kas pozostaje niezmieniona)

NOWA FUNKCJA
W tabeli innych urządzeń - urządzenia do przeglądu można zawęzić poszukiwania wg dwóch dat. OD daty i DO daty.

Dodatkowo:
Poprawiono plik eksportu dla EMAR.

Wprowadzono możliwość ustawienie daty ostatniego przeglądu przy inicjalizacji kasy.

Możliwe jest wykreślenie serwisanta z poziomu edycji kasy. Można go usunąć z listy serwisantów kasy nawet po usunięciu jego danych z programu.

 

wersja 5.7.1

Niepublikowana wersja testowa

 

wersja 5.6.1

NOWA FUNKCJA
Wprowadzenie 14 znakowego numeru unikatowego
NOWA FUNKCJA
Okno poprawiania dat poprzednich przeglądów w historii
NOWA FUNKCJA
Okno zgodności - sprawdzające poprawność licencji przed aktualizacją danych.
NOWA FUNKCJA
Wprowadzono eksport XML dla Emar - NIEZWERYFIKOWANY.
Poprawki dostrzeżonych i zgłaszanych błędów.

 

wersja 5.5.1

 

NOWA FUNKCJA
Dodawanie nowych urządzeń fiskalnych za pomocą wielostronicowego kreatora.
Pogrupowanie i uporządkowanie wprowadzanych danych nowej kasy.

NOWA FUNKCJA
Zmiany w systemie zarządzania serwisantami kas:
Zlikwidowano pojęcie I i II serwisant. Możliwość przypisania więcej niż 2 serwisantów do kasy fiskalnej.
Dodawanie i usuwanie serwisantów przez wpisywanie ich i wykreślanie (jak to ma miejsce w książce serwisowej kasy. Nowy wzorzec wydruku zgłoszenia serwisantów dla kas fiskalnych (archiwalny, ale wciąż żywy w regionalnych US).
Zmiany w systemie wymiany seryjnej serwisantów przypisanych do kas. Wprowadzono pojęcie kierownika serwisu.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono wersję kasy / książki kasy.

Dostosowano okno edycji kasy do nowych funkcji:
Zamiana dat przeglądu / wykonanie przeglądu z poziomu edycji danych kasy.
Dodanie wykreślenie serwisanta z poziomu edycji danych kasy. Edycja i nowa instalacji kasy z poziomu okna edycji danych kasy.

NOWA FUNKCJA
Aktualizacja nr seryjnego kasy, nr unikatowego kasy, danych legitymacji serwisanta pociąga za sobą pytanie o aktualizację tych informacji w danych historycznych kasy.

NOWA FUNKCJA
Pole pozwalające wyświetlić lub nie wyświetlać okno wydruków po edycji danych kasy.

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość poprawy nr faktury, nr seryjnego i nr unikatowego w historii przeglądów.

NOWA FUNKCJA
W oknie zamian seryjnych dodano możliwość wykonania dowolnego zapytania z kategorii INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER (funkcja obwarowana dodatkowymi uprawnieniami – dla zaawansowanych użytkowników).

NOWA FUNKCJA
Zamiany w eksporcie do EKKR ELZAB S.A.:
Osobne okno z listami transferowanych danych. Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane do założenia książki serwisowej kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane przypisanych serwisantówMożliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany miejsca instalacji kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany modułu fiskalnego kasyMożliwość podglądu pliku xml wygenerowanego z programu.

Poprawiono sortowanie i zapamiętywanie sortowania w tabeli kas i kas do przeglądu.

Nowy system uaktualnień - zewnętrzne zapytania w folderze SQL.

Przed wykonaniem aktualizacji bazy Serwisant wykonuje jej kopię.

Ta i następne wersje serwisanta nie uruchomią się na bazie nowszej niż właściwa dla wersji.

Szereg innych poprawek zgłaszanych przez użytkowników.

 

 

 

wersja 5.4.4

Poprawka przywracająca tekst dodatkowy na zgłoszeniach serwisu i podatnika

W formatce dodawania/edycji kasy data instalacji kasy oraz data wpisania do elektronicznego rejestru - jeżeli są puste to lista rozwijalna proponuje bieżącą datę.

 

 

wersja 5.4.3

Wprowadzenie dodatkowej kolumny w csv generowanym dla Novitus S.A. - czynnosci.csv z numrem unikatowym. Zalecenia producenta.

Wprowadzono możliwość przepisania danych z pola "Miasto" do pola "Poczta" dla wszystkich pustych pól "Poczta" w tabeli Firm - Podatników.

Wprowadzono możliwość przepisania danych z pola "Miasto" do pola "Poczta" dla wszystkich pustych pól "Poczta" w tabeli Miejsc instalacji.

Dodano akcję przepisującą Miasto --> Poczta w czasie wprowadzania danych Firmy - Podatnika. Oczywiście jeżeli pole Poczta jest puste.

Dodano akcję przepisującą Miasto --> Poczta w czasie wprowadzania danych Miejsca instalacji. Oczywiście jeżeli pole Poczta jest puste.

Pliki xls dla systemu POSNET S.A. generowane są obecnie do podfolderu posnet_xxxxxxxxxx gdzie xxxxxxxxxx  oznacza bieżącą datę.

 

wersja 5.4.2

NOWA FUNKCJA
Transfer danych za pomocą API do systemu RZS (Datecs, Torell, Edata)Dostosowano zgłoszenie zbiorcze do nowych wytycznych (dodatkowa kolumna)
Poprawiono też wydruk zgłoszenia zbiorczego.

Nowa kolumna z numerem unikatowym kasy w pliku eksportu csv zgodny Novitus S.A.

Inne poprawki.

 

wersja 5.4.1

Wyeliminowana kilka znalezionych i wskazanych błędów. 

 

wersja 5.4.0

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość zgłaszania instalacji kas fiskalnych POSNET.

Dostosowano zgłoszenie zbiorcze POSNET do nowego formatu (csv --> xls)

Do zgłoszeń serwisowych POSNET generuje się również plik z instalacjami kas których dotyczą zgłaszane interwencje.

 

wersja 5.3.5

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu interwencji serwisowych i przeglądów do pliku XML zgodnego z systemem ELZAB EKKR.

test połączenia z API RZS - Datecs

NOWA FUNKCJA
Sprawdzanie poprawności wprowadzonego nr unikatowego.

Po wykonaniu plików cvs przy ekporcie do Novitusa (Comp S.A.) można automatycznie wywołać okno maila z załącznikami.

Inne zmiany

 

wersja 5.3.4

 

Załatanie błędu skutkującego sporadycznym brakiem aktualizacji dat w zakładce kasy po wykonaniu przeglądu okresowego.

 

wersja 5.3.3

 

NOWE WYDRUKI
W wydrukach dla tabeli kas fiskalnych w sekcji "Inne zwaiadomienia" pojawiły się dwa nowe szablony:
  1. Upoważnienie do podpisania protokołu odczytu   2. Wniosek o wyrejestrowanie kasy.

 

Lifting szaty graficznej w związku z przejściem na nową platformę kompilatora.

 


wersja 5.3.2

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu instalacji do pliku csv zgodnego z wytycznymi NOVITUS (COMP S.A.)

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość generowania pliku csv Zgłoszenia Zbiorczego zgodnego z wytycznymi POSNET

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość wydruku generowanego pliku csv Zgłoszenia Zbiorczego zgodnego z wytycznymi POSNET

 

Przebudowano okno i sposób generowania przeglądów w urządzeniach fiskalnych.

 

wersja 5.3.1

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu czynności do pliku csv zgodnego z wytycznymi NOVITUS (COMP S.A.)

 


wersja 5.3.0

 

Zmiana okna eksportu kas do producenta.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono eksport zdarzeń serwisowych, przeglądów i instalacji do arkusza XLS.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono dodatkowe formularze dla danych występujących w książce serwisowej kasy.

 

Zmieniono okno Zmiana miejsca instalacji kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Zmiany miejsc instalacji są rejestrowane.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono elektroniczną książkę serwisową kasy (w budowie).

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono zapis do elektronicznej książki serwisowej zdarzenia wymiany pamięci fiskalnej.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono zapis do elektronicznej książki serwisowej zdarzenia zmiany miejsca instalacji kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono większą możliwość edycji danych historii przeglądów i innych zdarzeń.

 

 

wersja 5.2.5

Zmiany na wydruku przeglądu technicznego. Protokół przeglądu okresowego nazywa się teraz Protokołem przeglądu technicznego. Oprócz tego - w celu łatwiejszej weryfikacji nr ewidencyjnego naniesionego na kasę jest on drukowany (o ile jest zapisany w bazie) jeżeli nie, można go wpisać w wolne miejsce.

Modyfikacja Protokołu wdrożenia kasy fiskalnej.

Modyfikacje wzorców wydruków - naprawa zgłoszonych błędów.

Przebudowa okna wydruki

Przebudowa okna wprowadzania/edycji kas

Sukcesywna wymiana komponentów wizualnych

Wyeliminowanie innych zgłoszonych / dostrzeżonych błędów.

 

 

wersja 5.2.4

NOWA FUNKCJA
Pole wyboru w oknie "Wykonaj przegląd" pozwalające wyświetlić okno wydruki po wykonaniu przeglądu ustawowego.

Inne dostrzeżone i zgłoszone błędy.

 

 

wersja 5.2.3

NOWA FUNKCJA
Modernizacja danych adresowych Podatnika i Miejsc Instalacji. Dodano pole wyboru co w adresie ma być drukowane za kodem pocztowym - pole Poczta czy Miejscowość.

Jednocześnie w oknie wymian seryjnych dodano zakładkę, która pozwala hurtowo zmienić tą opcję we wszystkich adresach Podatników i (osobno) adresach Miejsc instalacji.

Ułatwiono odzyskanie licencji po awaryjnym wyłączeniu programu. Jeżeli licencja jest zablokowana i od zablokowania licencji nie minęło 40 minut, to przycisk odzyskaj licencję uruchamia procedurę obudowy bazy a ta usuwa dane o blokadzie. Warunkiem powodzenia tej operacji jest by bieżące stanowisko było jedynym zalogowanym.

Szereg poprawek do nowych wzorców wydruku dla urządzeń fiskalnych.

Do "Własnych" wzorców wydruków w urządzeniach fiskalnych dodano "stare" wzorce oznaczone końcówką _2012

 

wersja 5.2.2

NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZAWIADOMIENIA O ODCZYCIE KASY.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla zawiadomienia o odczycie kasy.
NOWE WZORCE WYDRUKÓW PROTOKOŁU Z WYKONANIA ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla protokołu z odczytu pamięci fiskalnej.
Dokonano przebudowy bazy danych i formularza wypełniania danych z odczytu pamięci fiskalnej kasy.

Przebudowano inne formularze (tabela kas, wydruki) by przystosować program do druku zgłoszeń, zawiadomień i protokołów zgodnych z nowym rozporządzeniem MF.
wersja 5.2.1

NOWA FUNKCJA
Program od tej wersji zlicza liczbę wydruków zgłoszeń podatnika i serwisu do Urzędu Skarbowego. Każdorazowy wydruk zwiększa o jeden odpowiedni licznik w bazie danych. W okienku danych historycznych kasy dodano zakładkę w której można kontrolować liczbę wydruków lub ją wyzerować.
NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZGŁOSZENIA PODATNIKA.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla zgłoszenia podatnika w czterech typach.  - pojedyncza kasa 1 strona, pionowo
 - pojedyncza kasa 1 strona, poziomo
 - pojedyncza kasa 2 strony, poziomo  - wiele kasa na wielu stronach, poziomo

NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZGŁOSZENIA SERWISU.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla zgłoszenia prowadzącego serwis kas fiskalnych w czterech typach.  - pojedyncza kasa 1 strona, pionowo
 - pojedyncza kasa 1 strona, poziomo
 - pojedyncza kasa 2 strony, poziomo  - wiele kasa na wielu stronach, poziomo

NOWA FUNKCJA
Nowe druki zgłoszeń do Urzędu Skarbowego wymagają skreśleń w przypadku zgłoszenia lub aktualizacji kasy oraz określenia czy zgłasza podmiot prowadzący serwis czy podmiot prowadzący serwis główny. Rodzaj podmiotu określa się na podstawie danych podanych w zakładce dane serwisu. Natomiast wykreślenia dotyczące zgłoszenia lub aktualizacji danych podaje się przed wydrukiem. Można też włączyć automatyczne wykreślanie fragmentu nagłówka. W przypadku gdy licznik wydruków wskazuje 0 to wydruk jest oznaczany jako zgłoszenie w przeciwnym przypadku jako aktualizacja.
Zwiększono do 15 liczbę znaków w polach "Nr domu" i "Nr lokalu" w tabelach zawierających dane adresowe (Firmy, Miejsca Instalacji, Urzędy Skarbowe, Serwis, Producentów).
W tabeli danych serwisu dodano pola wymagane na nowych wzorcach zgłoszeń.

NOWA FUNKCJA
Zmodernizowano sygnalizację nowej wersji. Teraz program będzie określał czy użytkownik ma prawo do bezpłatnej instalacji i aktywacji nowej wersji i podpowiada pobranie lub zakup uaktualnienia.
wersja 5.2.0

NOWA FUNKCJA
Wyliczenie końca kasy również na podstawie pozostałych do wykonania raportów. Podczas wyliczenia końca kasy jak i podczas wprowadzania dla kasy przeglądu okresowego istnieje możliwość podania ilości wolnych miejsc w module fiskalnym kasy.
Odpowiednio wylicza to pozostałe parametry kasy.
NOWA FUNKCJONALNOŚĆ
Dodano pola "Uwagi" zarówno dla kartoteki Podatnika jak i dla miejsc instalacji.
Przebudowa formatek edycji danych firmy jak i miejsca instalacji
NOWA FUNKCJONALNOŚĆ
Dodano pole nr faktury do formularza wpisywania przeglądu kasy i urządzenia.

Nowa FUNKCJONALNOŚĆ Wprowadzono pole dotyczące Homologacji / Decyzji GUM w tabeli typów kas

 

wersja 5.1.5

Poprawa długości pól ulicy i miasta podatnika/firmy i miejsca instalacji. Wydłużenie dopuszczalnych ilości znaków i poprawka limitów okien edycyjnych.
Poprawka szablonu wydruku zawiadomienia o odczycie - data zakończenia działalności.
zlikwidowano niepotrzebne menu pod prawym przyciskiem myszy powodujące blokowanie poleceń głównej wstążki.

wersja 5.1.4
Przebudowano okno edycji kas wprowadzając pole do wpisania ilości raportów wykonanych na kasie do tej pory.
Zmieniło to układ okna i pola "Uwagi"

Przebudowano okno zamknięcia programu - wprowadzono dodatkowe przyciski pozwalające uruchomić program do archiwizacji oraz wykonać defragmentację bazy. Możliwość obligatoryjnego wywołania tych funkcji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pozostała bez zmian.
Naprawiono błąd zerowania wyliczeń końca kasy po poprawieniu jakichkolwiek danych kasy.

NOWA FUNKCJA
Zgłoszenia do US wielu kas jednocześnie W obecnej wersji programu wprowadzono 2 rodzaje zgłoszeń które korzystają z seryjnego wydruku wcześniej zaznaczonych kas.
Zgłoszenie podatnika – Dla każdego podatnika, którego kasa została w tabeli zaznaczona drukowane jest osobne zgłoszenie w którym uwzględnione są należące do niego i zaznaczone kasy. Zgłoszenie serwisu – Wszystkie zaznaczone kasy grupowane są najpierw wg Urzędów Skarbowych do których jest kierowane zgłoszenie. Następne grupowanie odbywa się po producentach kas ze względu na to, że każde zgłoszenie musi być podpisane numerem legitymacji serwisowej dla danego producenta lub importera kas. Serwisanta który ma podpisywać zbiorcze zgłoszenia wybiera się z dodatkowego okna wyboru
wersja 5.1.2
Poprawki zgłoszonych i znalezionych błędów.

 

Wersja 5.1.1

NOWA FUNKCJA
W oknach: tabela kas, tabela urządzeń oraz tabela podatników dodano aktywne etykiety ze stroną www podatnika oraz adresami email.

Poprawki zgłoszonych i znalezionych błędów.

 

Wersja 5.1.0

 

Przebudowano okno "Wydruki" dla wydruków urządzeń fiskalnych.

 

NOWA FUNKCJA.
Możliwość wyboru własnego pliku jako wzorca wydruku dla wbudowanych wzorców.
Jest nowy formularz wywoływany z poziomu okien "Wydruki". Formularz ten pozwala na ustalenie dla każdego predefiniowanego wydruku

w Serwisancie własnego wzorca z dowolnych zmodyfikowanych lub stworzonych przez użytkownika.

 

NOWA FUNKCJA.
Automatyczne podsumowanie protokołu likwidacji.
Pod tabelą ze sprzedażą w poszczególnych stawkach wstawiono aktywną stopkę gdzie wartości podsumowania pojawiają się

automatycznie. Dwa okienka edycyjne - "Łączna kwota PTU" oraz "Łączna należność" - wyposażono w dodatkowe przyciski pozwalające

automatycznie przenieść wyliczone wartości podsdumowania.

 

NOWA FUNKCJA.
Aktywny formularz i wzorzec wydruku do "Zawiadomienia o odczycie pamięci fiskalnej"
Aktywna formatka w nowym oknie wydruki pozwala na wygodne i zautomatyzowane wypełnienie danymi nowego formularza.


Wersja 5.0.5

Poprawiono wydruk tabel zleceń. Przebieg zleceń i pozycje zleceń drukują się w tabeli rozszerzonej.
Poprawka paru wzorców wydruku. Przy protokole likwidacji można wielokrotnie użyć tej samej stawki
Rozszerzono zakres pól baz danych przy konstruowaniu własnych wydruków zgłoszeń i protokołów. inne drobne poprawki

 

Wersja 5.0.4
Poprawka znalezionych w beta testach błędów. M.in.:
Niedziałająca stawka 23% przy likwidacji kasy. Podwójne naliczanie kosztu zlecenia.
Błąd druku dokumentów dla nowo wprowadzona kasy - drukowała się inna.
Niedostępne pole nr seryjnego programu przy nowej licencji wpisywanej z poziomu "Demo".
W specyficznej sytuacji program nie zapamiętywał daty ostatniego wyliczenia końca modułu w kasie.Poprawki wzorców wydruku i (czcionki i eksport do pdf).
Zwiększono pojemność pola Telefon1 i Telefon2 w tabeli firm. (Błąd operacji wielokrokowej)

Wprowadzono ulepszony system odświeżania danych w tabelach słownikowych.

Uzupełniono i odświeżono bazę producentów i modeli kas.

 

Wersja 5.0.3

Poprawka znalezionych w beta testach błędów. Poprawka zachowania okna edycji kasy i edycji urządzenia po otwarciu z poziomu listy klientów/podatników. Błąd nieznalezionego pola "Nazwa" w ADSFirmy po otwarciu okna edycji urządzenia przy założeniu autonumeracji kodu miejsca instalacji.

 

Wersja 5.0.2

Poprawa znalezionych i zgłoszonych błędów między innymi wymuszonego zakończenia programu oraz błąd nieznalezionego pola "Nazwa" w ADSFirmy po otwarciu okna edycji kas przy założeniu autonumeracji kodu miejsca instalacji.


Wersja 5.0.1

Poprawa znalezionych i zgłoszonych błędów między innymi w nowym systemie licencjonowania,

tabeli firm, karty firmy i miejsca instalacji.

 

Wersja 5.0.0

Unowocześnienie interfejsu programu. Rezygnacja z bocznych boksów i menu na rzecz "wstążki"

Przebudowano okna programu dostosowując do nowego interfejsu.

 

Użyto nowej wersji kompilatora. Program działa szybciej i sprawniej i jest bardziej zgodny z nowymi wersjami Windows (Windows Vista, Windows 7)

 

Zlikwidowano "wycieki pamięci" objawiające się błędami przy szybkim przełączaniu okien.

 

Wprowadzono system odświeżania

 

Wprowadzono system odświeżania tabel o tym samym źródle. Znaczy to że dowolne zmiany np. w tabeli kas od razu znajdą odzwierciedlenie w słownikach wykorzystujących kasy – np. kasy danego podatnika.

 

Nowe okno logowania

 

Zmiany w systemie przechowywania licencji. Obecnie licencje są przechowywane w bazie programu.

 

Wybór licencji przy starcie programu. Program domyślnie pamięta ostatnio użytą licencję. W przypadku gdy zostanie zajęta przez innego użytkownika w sieci – pozwala wybrać inną lub uruchomić tryb „Demo”.

 

Możliwość odzyskania licencji. W przypadku zakończenia pracy awaryjnie zablokowaną licencję można odzyskać po 40 minutach nieużytkowania – nawet jak pracują inni użytkownicy.

 

Można ją też odzyskać w tradycyjny sposób, poprzez defragmentację bazy.

Wprowadzono menadżera licencji – okno będące centrum zarządzania licencjami.

Wprowadzono kreator dodawania/odnawiania licencji.

 

Nowe okno „Start”

 

Dodano edytor wzorców wydruku. Każdy wydruk można dostosować do własnych upodobań.

 

Każdy z wzorców standardowych można przywrócić do wartości domyślnych

W tabelach kas i urządzeń oraz w tabelach zleceń kas i urządzeń dodano zakładkę z własnymi wzorcami wydruku. Można tworzyć nowe, poprawiać istniejące oraz tworzyć bardziej zaawansowane wydruki dziedziczące po istniejących.

Zmieniono sposób funkcjonowania okna „Zmiana miejsca instalacji kasy”

Poprawiono skuteczność wyliczania końca modułu fiskalnego.

 

Wprowadzono szereg drobnych poprawek i wyeliminowano ok. 70 błędów, niedociągnięć oraz mniejszych lub większych awarii.


wersja 4.2.0

Nowe okno w kartotekach dodatkowych - edycji stawek VAT.

Nowa zakładka w wymianach seryjnych - seryjna wymiana stawek VAT w towarach

Rozszerzono zakres % przyjmowanego procentu VAT dla protokołu likwidacji kasy.


wersja 4.1.1

W wydrukach w kartotece firm dodano możliwość wydruku list oraz kopert dla firm (podatników) w kartotece zawężając do tych którzy mają jakąś aktywną kasę.

 

wersja 4.1.0

Minimalna komfortowa rozdzielczość dla pracy z serwisantem to 1024 x 768
 * powiększono przyciski okien.
 * wprowadzono duże przyciski w pasku narzędziowym pod menu głównym z jednoczesną możliwością przełączenia się na małe przyciski (jak w wersji 4.0)

Zmiana grafiki i kolorystyki programu na czytelniejszą

Przebudowano okna (m. in. okno kasy, zmiany miejsca instalacji, miejsca instalacji) w celu poprawy komfortu obsługi

Kasy aktywne i zlikwidowane są wyświetlane w jednej tabeli. Można je wyświetlać razem, lub wyłączać naprzemiennie.

Urządzenia aktywne i zlikwidowane są wyświetlane w jednej tabeli. Można je wyświetlać razem, lub wyłączać naprzemiennie.

Wprowadzono funkcję wyliczania daty prognozowanego zapełnienia modułu fiskalnego kasy:
  * W oknie edycji miejsca instalacji kasy każdemu miejscu instalacji (sklepowi, oddziałowi) przypisuje się grafik dni czynnych w tygodniu,   * poszczególne modele kas fiskalnych mają przypisaną liczbę możliwych do wykonania raportów dobowych,
  * w oknie historii kas dodano zakładkę służącą do wyliczania przewidywanej daty zapełnienia się pamięci fiskalnej,   * w oknie czynności seryjnych dodano zakładkę służącą do generowania przewidywanej daty zapełnienia pamięci fiskalnej dla wszystkich, lub części kas w kartotece.
  * w oknie „Wykonaj przegląd kasy” dodano możliwość zaktualizowania danych do wyliczenia przewidywanej daty zapełnienia pamięci fiskalnej na podstawie protokołu wykonania przeglądu okresowego. Wprowadza się datę oraz rzeczywistą liczbę wykonanych raportów,   * wzorzec wydruku protokołu przeglądu okresowego został zmodernizowany pod kątem weryfikacji danych o liczbie wykonanych przeglądów w kasie.
  * zakładka w tabeli kas – Kasy do przeglądu została uzupełniona o możliwość przeglądania/wydruku kas którym w najbliższym czasie może się skończyć pamięć fiskalna

W tabeli kas wprowadzono nowe wydruki:
  * Inne zawiadomienia – lista dokumentów w formie jednostronicowych pism do klientów. Pisma te można edytować w zwykłym edytorze (MS Word, OpenOffice Write lub Wordpad) można też dodawać własne pisma. Stworzone są 3 przykładowe pisma i czwarte będące instrukcją tworzenia następnych   * Wydruk kopert adresowych do:
   - podatnika do siedziby firmy,
   - podatnika do miejsca instalacji,    - urzędu skarbowego podatnika

Na wydrukach dodano możliwość wybrania daty wypełnienia zgłoszenia.

Wprowadzono szereg ułatwień przy pracy z datami.
 * Podczas wykonywania przeglądu – przyciski pozwalający ustawić datę bieżącą, lub datę obowiązku wykonania przeglądu.  * Podczas aktualizacji danych do końca kasy można użyć przycisku bieżącej daty lub daty wykonania przeglądu.
 * Podczas wydruku zgłoszeń można wybrać datę wydruku i za pomocą kliknięcia w jeden przycisków ustawić tą datę jako bieżącą lub datę wykonania przeglądu.

Do instalatora dodano program Archwizatora. Instaluje się on teraz razem z Serwisantem.

 

wersja 4.0.7

Wypełnianie danych do formularza protokołu likwidacji kasy jest możliwe z poziomu menu czynności dodatkowych dla kasy.
Poprawki dostrzeżonych błędów.

 

wersja 4.0.6

Poprawki dostrzeżonych błędów.

 

wersja 4.0.5

Poprawki dostrzeżonych błędów.

 

wersja 4.0.4

Wersja oficjalna - stabilna - zastępująca wersję 3.0.4 w oficjalnym kanale dystrybucji.

Poprawki dostrzeżonych błędów.

Zmiana protokołu zleceń.

Poprawki - optymalizacja w tabelach rozszerzonych kas i urządzeń.

Uzupełniono bazę producentów, kas i urzędów skarbowych.

 

wersja 4.0.3

Poprawki dostrzeżonych błędów.
między innymi:
 * w module towary (brak możliwości wprowadzenia usługi)  * poprawiono wzorzec wydruku - kartę kasy
 * drobne poprawki we wzorcach zgłoszeń do US
 * inne

 

wersja 4.0.2

Poprawki dostrzeżonych błędów.

Wprowadzono możliwość drukowania dowolnych, zdefiniowanych wcześniej tekstów na pokwitowaniu za sprzęt do zlecenia zarówno kas jak i urządzeń.

Dodano nowy druk. Karta kasy.

 

wersja 4.0.1

Poprawki dostrzeżonych błędów.

 

wersja 4.0.0

Wzorce wydruku zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Możliwość seryjnej zmiany częstotliwości przeglądów okresowych we wszystkich kasach lub konkretnego producenta.
Również z możliwością aktualizacji daty następnego przeglądu.

Zmiana generatora wzorców wydruków. Nowy wygląd, nowe możliwości, zgodność z nowymi systemami Windows.

Wprowadzono funkcje eksportu wydruków do popularnych formatów prezentacji danych - pdf, html, rtf, cvs, odt, ods.

Wprowadzono uprawnienia użytkowników - logowany użytkownik może mieć następujące uprawnienie
 * Administracyjne - pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników,  * Dodawanie danych - pozwala / zabrania dodawać dane do bazy,
 * Edycja danych - pozwala / zabrania na poprawianie danych w bazie, * Kasowanie danych - pozwala / zabrania na kasowanie danych z bazy,
 * Drukowanie - pozwala / zabrania na robienie wydruków.

Wprowadzono nowy panel likwidacji kasy - wraz z nowym protokołem wydruku.

Program sprawdza w internecie, czy nie pojawiła się nowa wersja. Jeżeli tak to pozwala ją pobrać.

Przeglądy kas można ograniczać od daty i do daty.

W tabeli Podatników wprowadzono zakładkę z Urządzeniami.

Urządzenia i kasy z zakładek w Tabeli Podatników (Firm) można bezpośrednio edytować.

Przy zleceniach wprowadzono możliwość wypełnienia tabeli z dodatkowymi elementami pozostawionymi razem z kasą / urządzeniem.
Tabela z tymi rzeczami drukowana jest na pokwitowaniu za sprzęt.

Wprowadzono profile placówek dla miejsc instalacji. Wstępne zdefiniowanie profili placówek sklepowych pozwala na wypełnienie ankiety Novitus S.A za pomocą 3 kliknięć myszą. Jest to element automatycznego zgłaszania kas w Novitus S.A. W momencie kiedy Novitus S.A zweryfikuje generowane przez Serwisanta dane będzie można wysyłać wprost z Serwisanta dane do portalu Novitus S.A.

Wprowadzono rozszerzenia do Eksportu kas do Serwisu. Teraz można obejrzeć kasy przed eksportem i wybrać do eksportu tylko niektóre z nich.
Eksport do Novitus S.A. jest gotowy, ale nie zweryfikowany od strony Novitus S.A. Istnieje również możliwość eksportu nie tylko od daty (ostatniego eksportu) ale do zadanej daty.

Unowocześniono i ujednolicono interfejs użytkownika.

Zrezygnowano z buforowego dostępu do danych na rzecz dostępu transakcyjnego.


Wersja 3.0.4

Poprawiono wzorzec wydruku dla zgłoszenia podatnika drukowanego poziomo, na jednej stronie. Poprzednio niepotrzebnie generowana była dodatkowa strona.

Poprawiono działanie okna wyboru kasy przy wypisywaniu nowego zlecenia.

Wydruk tabeli kas jest tak samo sortowany jak tabela.

Zlikwidowano wyliczanie dni do końca licencji przy ilości dni mniejszej niż 30 dla wersji na zawsze.

 

Wersja 3.0.3

Wyeliminowano dostęp do zakładki "Uprawnienia obsługi" w oknie Preferencji w przypadku kiedy aktualny operator programu nie był administratorem.

Wyeliminowano, ciągnący się od wersji 2.0, błąd powodujący przyjmowanie domyślnej wartości "0" (zero) dla pustego nr ewidencyjnego kasy.

Rozszerzono dane eksportowane do serwisów producenta o adres miejsca instalacji.

Na protokole przeglądu okresowego dołożono formułę z cytatem z Rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Wersja 3.0.2

W preferencjach można ustawić, czy uwagi zapisane przy danej kasie mają się drukować na protokole przeglądu.

Wyeliminowano zawieszanie się czasami programu przy zaniechaniu logowania.

Kilka drobnych poprawek

 

Wersja 3.0.1

Kilka dobrych poprawek.

 

Wersja 3.0

Wprowadzono nowy system licencjonowania.
Można wykupić licencję w wersji "Na zawsze" z suportem na rok lub trzy lata. Oczywiście można będzie wykupić wersję bez wsparcia aktualizacyjnego taką jak dotychczas oraz wersje czasowe czyli suport z czasową licencją na użytkowanie.

Nowe listy rozwijalne. Filtrujące lub wyszukujące z zależności od ustawień w Preferencjach. Filtrowanie odbywa się po wszystkich wyświetlanych polach, po dowolnym fragmencie.
Istnieje możliwość opóźnionego filtrowania bardziej rozbudowanych list.

Zrezygnowano z bibliotek ADOX przy aktualizacji bazy danych poprzednich wersji programu. Obecnie wykorzystywanie są kwerendy.

Naprawa baz danych zakłada na nowo indeksy tabel.

Zmieniono kolorystykę i unowocześniono interfejs programu.

Zmiana minimalnej wymaganej rozdzielczości ekranu do komfortowej pracy na 800x600. W części okien umożliwia to wyprowadzenie większej ilości szczegółów.

Przemodelowano panel szczegółów okna tabeli kas. Podatnik i adres miejsca instalacji są widoczne jednocześnie obok innych danych z zakładki „Szczegóły”.

W tabeli kas po zmianie zakładki na „Popraw podatnika / miejsce instalacji” można edytować na  bieżąco ważniejsze dane podatnika.

Uporządkowano okno edycji kas.

Przy likwidacji kasy można wypełnić dane do „Protokołu likwidacji kasy”;

Wprowadzono nowy wydruk „Protokołu likwidacji kasy”. Wydruk jest realizowany na podstawie danych wypełnianych przy wykorzystaniu funkcji „Likwidacja kasy”.

Dodatkowy wydruk – "Zgłoszenie Serwisanta". Wydruk nie występujący w ustawie jednakże postulowany przez użytkowników ponieważ wiele Urzędów Skarbowych wymaga takiego dokumentu.

Wprowadzono nowe parametry do wydruków Tabeli Kas:
  * Wg wybranego serwisanta
  * wg Urzędu Skarbowego,   * z ważnym przeglądem
  * drukowanymi lub nie uwagami do kasy.

Nowe możliwości wydruku formularzy zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego. Wydruki poziome (pejzażowe) na jednej stronie – opcja ustawiana w preferencjach.

Możliwość drukowania na formularzach zgłoszeniowych nr ewidencyjnego kasy – opcja ustawiana w preferencjach.

Wydruki tabeli kas - Tekst dodatkowy, w przypadku wypełnienia, drukowany jest zarówno na zgłoszeniu serwisu jak i zgłoszeniu podatnika.

W tabeli zleceń zlecenia zakończone i nie zakończone mogą być wyświetlane w jednej tabeli.

W tabeli zleceń połączono zakładki Podatnika i Miejsca instalacji.

Wprowadzono nowe wydruki – tabele zleceń
  * Tabele zleceń proste i rozbudowane.
  * Z podziałem na zakończone i nie zakończone.   * Z podziałem na gwarancyjne lub nie gwarancyjne.
  * Ograniczone zakresem czasowym od daty do daty.
  * Ograniczone do zleceń konkretnej firmy   * Ograniczone do zleceń konkretnego serwisanta.

Zlecenia można realizować również na zlikwidowanych kasach.

Historia zleceń, przeglądów i wymian pamięci fiskalnych – przywrócono możliwość wykonywania wymian pamięci fiskalnych bez otwierania zlecenia.

Na formularzach zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego usunięto stopkę reklamową programu.

Eksportowany arkusz Excela z danymi zainstalowanych kas otrzymał dodatkowe pole – Urząd Skarbowy.

W Arkuszu nazwy kolumn zamieniono z nazw pól bazy danych na naturalne, opisowe – bardziej intuicyjne.

Wydruki dodatkowe – nowy wydruk – zestawienie wykonanych przeglądów w kasach. Wydruk może zostać ograniczony:
  * do konkretnego serwisanta.   * zakresem czasowym od daty do daty

Wymiana Serwisanta – poprawiono błąd czasami powodujący nieprawidłowe działanie funkcji.

Tabela firm – nowe zakładki – "miejsca instalacji" oraz "kasy" w których można podejrzeć kasy bieżącego podatnika.

Tabela firm – możliwość wydruku tabeli firm
  * prostej
  * rozbudowanej Do tabeli rozbudowanej można dołączyć informację o kasach i o miejscach instalacji.

Tabela firm – możliwość wydruku koperty adresowej.

Tabela typów kas – wprowadzono możliwość wyszukiwania modeli kas.

Tabela producentów/importerów/serwisów – wprowadzono możliwość filtrowania i wyszukiwania w tabeli.

Preferencje – nowa zakładka zarządzająca nowym typem list rozwijalnych. Ustawianie typu wyszukiwania (wyszukiwanie czy filtrowanie) oraz ewentualnego opóźnienia filtrowania.

Dostosowanie nowych opcji do nowych możliwości.


2.0.2

Wprowadzono możliwość wyboru dodatkowych kolumn w tabeli kas. Tabele są teraz w pełni konfigurowalne.

Wprowadzono możliwość wyboru dodatkowych kolumn w tabeli podatników i innych tabelach kartotek.

Kontrola wprowadzanego nr NIP. Program sygnalizuje kiedy wprowadzany nr NIP jest nieprawidłowy jednakże nie blokuje wprowadzania.

Wprowadzono możliwość auto-generowania kodu miejsca instalacji. Kod miejsca instalacji jest generowany na podstawie kodu firmy z użyciem mantysy 001, 002, itp.

Zmieniono (w przypadku auto-generowania kodu miejsca instalacji) sposób prezentacji miejsc instalacji na listach rozwijalnych.

W tabeli kas wprowadzono nowe pola do wyszukiwania (filtrowania). Teraz po jakich polach będzie filtrować wyszukiwarka można definiować w preferencjach.

Dołożono trzy dodatkowe pola wyszukujące (niezależnie) w tabeli kas:

* Ulica miejsca instalacji;
* Kod pocztowy miejsca instalacji;
* Miasto miejsca instalacji.

W wydrukach z tabeli kas szczegółowych wprowadzono dodatkowe pole z imieniem i nazwiskiem serwisanta. Teraz po aktywowaniu kolumny serwisanta można po tym polu posortować tabelę i tak wydrukować tabelę kas.

Dodano nr telefonu w wydrukach protokołów przeglądów okresowych.

Parę poprawek we wzorcach wydruku.


2.0.1

Uzupełniono bazę modeli kas o nowe kasy.

Poprawki w bazie Urzędów Skarbowych.

Ujednolicono wersje programu. Brak wersji nie sieciowej.

Dodano możliwość rezygnacji z wykonania skutków funkcji specjalnych w "Pozycjach do zleceń".

Poprawiono rejestrację programu. Rejestracja wersji kodem starszych wersji Standard jest zapamiętywana.

Zmieniono folder z danymi programu.

Poprawiono parę drobnych błędów.


2.0.0 beta

Zmiana komponentów dostępowych ADO do bazy danych.

Unowocześnienie interfejsu użytkownika.

Ujednolicenie kolorystyki okien.

Zmiana systemu wersji testowej z Trial na Demo. Obecna wersja nie ma ograniczenia czasowego, lecz posiada ograniczenia w stosunku do wersji pełnej:

* Ograniczenie liczby wprowadzanych rekordów do 30
* Po osiągnięciu liczby 30 rekordów dotychczas wprowadzonych nie można poprawiać * Na wydrukach nie zarejestrowanej wersji programu pojawiają się znaki wodne.

Wprowadzenie ekranu „Start” z podaną statystyką najważniejszych czynności.

Poprawiono wyświetlanie tabel. Obecnie większość tabel automatycznie dopasowuje się do rozmiarów okien.

Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w tabelach po zamianie kolejności prawym klawiszem myszy.

Połączono „tabelę kas” z „tabelą kas do przeglądu” wszystko odbywa się na jednym ekranie z możliwością przełączania się między zakładkami.

Dodano przycisk z „Dodatkami”:

* Lista zleceń dla bieżącej kasy – swoista historia choroby danej kasy
* Wykonane przeglądy – historia przeglądów wykonanych dla danej kasy * Wymiany pamięci fiskalnych – historia wymian pamięci fiskalnych
* Ufiksalnienie kasy – okno pozwalające wprowadzić datę fiskalizacji dla kasy.

Przycisk „Odśwież” – pozwala ponowić zapytanie do bazy danych, jeżeli dane zostały zmienione przez innego użytkownika.

Wprowadzono możliwość przypisania serwisanta do wykonania przeglądu.

W tabeli zleceń możliwość filtrowania zleceń wg firm i serwisantów.

Dodano listę najczęściej występujących awarii. Możliwość dodania bieżącego opisu awarii za pomocą jednego kliknięcia do listy.

Poprawiono system zarządzania latami zleceń.

Dodano system sporządzania protokołu zleceń z wyceną części i usług.

Dodano wydruk protokołu zleceń z wyceną części i usług z wyszczególnieniem rabatów na pozycję i na całość (tylko, jeżeli występują)

Dodano pole z nr ewidencyjnym do kas.

Podczas wystawiania zleceń można skorzystać z osobnego okna wyszukiwania dla kas danego serwisanta.

Dodano kartotekę towarów, części i usług. Części można dodawać, usuwać, poprawiać i wyceniać.

Wprowadzono system usług specjalnych, które pociągają za sobą odpowiednie skutki dla statusu kasy (np. usługa specjalna „przeglądu ustawowy” spowoduje wykonanie przeglądu okresowego, usługa „wymiana modułu fiskalnego” spowoduje otwarcie okna z wymianą pamięci fiskalnej oraz wpisaniem nowego nr unikatowego.)

Dodano możliwość importowania towarów i usług z arkuszy Excela. Arkusze te będą do ściągnięcia ze strony internetowej serwisanta i będą pozwalały na aktualizację bazy części.

Wiele pomniejszych zmian pozwalających na sprawniejszą pracę z programem

 

1.0.6

W oknie Uprawnień pod tabelą serwisantów podawana jest bieżąca liczba kas (w rozbiciu na I i II serwisanta) serwisowana przez podświetloną aktualnie osobę.

W oknie Uprawnień klawisze [ins] (nowy), [F2] (Popraw) i [Ctrl]+[Del] (usuń) działają indywidualnie w zależności od tego, która tabela jest aktywna.

Wszystkie e-maile i adresy www są pisane małą czcionką.

Przy kasowaniu Urzędu Skarbowego kasowane są również prefiksy nip.

Naprawiono dziurę w bezpieczeństwie systemu. W momencie zmiany bazy program pyta o hasło.

Zmieniono okno logowania do systemu i okno rejestracji programu. Wyglądają trochę lepiej (chyba lepiej - gusta są różne). Użytkowników wybieramy z listy rozwijalnej a przy rejestracji a mamy wszystkie dane licencjodawcy.

Wprowadzono nowy tryb filtrowania wg trybu zawiadamiania podatnika o przeglądach. Można teraz łączyć tryby np. "Bez wezwania" i "Po uprzednim telefonie".

Poprawiono filtrowanie wg producentów kas. Jest szybsze i nie powoduje błędów "Nie znaleziono rekordu".

Skorygowano błąd środowiska MS ADO (część Windows odpowiedzialna za dostęp do baz danych). Podczas dodawania firmy przy kopiowaniu danych firmy na dane Miejsce Instalacji po wykonaniu obliczeń kursor bazy nie wracał na właściwą firmę.

Poprawiono błąd wystawiania nowego zlecenia. Jeżeli były już zlecenia wystawiane w roku 2003 a nowe zlecenie wystawiane było z okna głównego w 2004 to drukowało się pierwsze zlecenie z 2003 roku.

Poprawiono zachowanie Serwisanta Standard podczas otwierania baz. W momencie otwarcia drugiej kopii danych program potrafił zawiesić system.

Poprawiono zachowanie kartotek dodatkowych przy dodawaniu nowej pozycji. Czasami przycisk "Nowa" trzeba było nacisnąć dwa razy.

Dokonano zmian w strukturze baz danych. Wyeliminowano ukrywanie kas po skasowaniu przypisanego im serwisanta. Poprawiono strukturę paru procedur składowych. Serwisant aktualizuje starsze bazy przy pierwszym starcie nowej wersji.

Program UniTrans jest dostępny. Program ma status beta ze względu na małe możliwości przetestowania. Pozwala on na wczytanie do baz Serwisanta: Kas, Podatników i Miejsc instalacji z baz danych MS Access i arkuszy MS Excela.


1.0.5 (11.12.2003)

Zmieniono komponent Menu – zakładek z lewej strony Okna Głównego. Użytkownicy skarżyli się na uciążliwe migotanie.

Wprowadzono do kas pole „Uwagi”. W pole to można wpisać dowolny tekst. Tekst ten wyświetla się w podpowiedzi po najechaniu kasy myszką w „Tabeli kas”, „Tabeli kas do przeglądu”, polu wyboru kasy w Zleceniach i na polu modelu kasy pod tabelą zleceń.

Wprowadzono możliwość drukowania typu kasy (kodu producenta) przed modelem kasy w zgłoszeniach do urzędu skarbowego. Opcję tą można włączyć/wyłączyć w „Preferencjach” modułu Administrator. Uwaga: Format raportów w wersji 1.0.5 jest inny niż 1.0.4.

Poprawiono błąd umożliwiający ręczną edycję roku na liście lat w „Tabeli zleceń”. Po wprowadzeniu niedozwolonego znaku pojawiały się problemy z pracą okna „Tabeli Zleceń”.

Poprawiono problem sprzedaży kasy 29 lutego lat przestępnych, program zgłaszał błąd przy generowaniu daty końca gwarancji.


1.0.4 (04.12.2003)

Pojawił się program „Sekafi2Serwisant” translator danych z programu Sekafi do programu Serwisant.

Zgłoszenia do US kierowane są teraz do naczelnika US.

Przebudowano okno wprowadzania/poprawiania kasy. Program kontroluje czy dany serwisant wybrany do obsługi kasy ma do niej uprawnienia.

Można wywołać okno zarządzania uprawnieniami z poziomu okna kasy.

Zmieniono okienka komunikatów na systemowe. Lekko to odchudziło program a dotychczasowe okienka były lekko mówiąc nie modne.

Poprawiono chaotyczne przemieszczanie się kursora po formularzu wprowadzania i poprawiania podatnika.

Wprowadzono automatyczne generowanie lat do zleceń - jeżeli na liście „pokaż zlecenia z roku” nie ma bieżącego roku (wg. systemowej daty) to zostanie on dodany do listy.

Wieści:

Program dostępny jest w serwisie:
 
Dobreprogramy.pl
z oceną 5 gwiazdek na 6
 
 
Program polecany jest także przez serwis
pobierz.pl
 
 

 

Dot-Net Studio IT
Adres:
58-309 Wałbrzych,
ul. Armii Krajowej 24C
+48 604 416214
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacje o ochronie danych osobowych

Copyright © Piotr Müller wykonanie Dot-Net Studio IT z szablonem zaprojektowanym przez JoomShaper